HC Energie Karlovy Vary

Návštěvní řád HC Energie Karlovy Vary pro zápasy Tipsport extraligy ledního hokeje pořádané v KV Areně

Osoby provádějící kontrolu diváků domácích utkání TELH klubu HC Energie Karlovy Vary mají tyto pravomoce a smějí kontrolovat diváky, aby dodržovali tyto povinnosti:

 • povinnost návštěvníka při vstupu do KV Areny bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu - v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění do KV Areny;
 • povinnost návštěvníka při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu do KV Areny nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu v KV Areně na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost - v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění do KV Areny či vyvedení z KV Areny;
 • povinnost návštěvníka strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu do KV Areny a kdykoliv během pobytu v KV Areně; tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu nevhodných předmětů a minimalizaci rizik v KV Areně - v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění do KV Areny, vyvedení z KV Areny, či zabavení nevhodného předmětu;
 • Klub má oprávnění uložit v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního řádu ze strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných klubem HC Energie Karlovy Vary;
 • Klub má oprávnění odepřít vstup do KV Areny vedle osob, které nemají vstupenku či se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto Klubů;
 • Klub v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných v KV Areně má oprávnění v případě, že návštěvník hokejového utkání porušuje návštěvní řád svým chováním, např. podněcuje k negativním reakcím ostatní diváky, nerespektuje zásady slušného chování, nerespektuje pokyny pořadatelské služby, svým jednáním ohrožuje ostatní diváky, svým jednáním ničí majetek a vybavení KV Areny atd. Klub na základě těchto jednání má možnost sankce spočívající ve vyvedení z KV Areny, zjištění totožnosti osoby, zabavení předmětů, které nejsou povoleny vnášet do prostor hlediště KV Areny;
 • zakazuje se vnášení typově určených předmětů do KV Areny, např. zbraně, deštníky, dřevěné, kovové, či jinak neohebné tyče, lahve všeho druhu, kufry apod. - v případě porušení zákazu možnost sankce spočívající v nevpuštění do KV Areny, vyvedení z KV Areny, či zabavení nevhodného předmětu;
 • Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku KV Areny a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání;
 • Klub může předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to ČSLH, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a dalším Klubům, jako dalším správcům;
 • Klub je oprávněn zpracovávat u osob, které se v KV Areně dopustily porušení návštěvního řádu, či jiného protiprávního jednání následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech;
 • Kdykoliv během pobytu v prostorách KV Areny mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, protože KV Arena je monitorována kamerovým systémem;
 • návštěvník KV Areny je povinen respektovat pokyny pořadatelské služby a bezpečnostní agentury, která dohlíží na bezpečnost a pořádek v KV Areně;
 • návštěvník, který má zlevněnou vstupenku, vchází do KV Areny vstupem k tomu určeným a touto vstupenkou se prokazuje pouze osoba, které využila slevu na základě klubem stanovených podmínek. Tyto osoby se na vyžádání pořadatelské a bezpečnostní služby prokážou platným průkazem, na jehož základě byla sleva poskytnuta. V případě nesprávně využité slevy si HC Energie Karlovy Vary vyhrazuje právo toto jednání považovat za podvodné a osobě s takto zneužitou vstupenkou prostřednictvím pořadatelské a bezpečnostní služby může zabránit vstupu a daná osoba může být vyvedena z KV Areny bez nároku na vrácení peněz. Vykázaná osoba může ale doplatit částku do plné výše vstupenky a poté následně vpuštěna do KV Areny;
 • návštěvník hokejového utkání v KV Areně je povinen dodržovat v prostorách KV Areny čistotu a pořádek, a nepoškozovat vnitřní zařízení;