HC Energie Karlovy Vary

Vedení klubu HC Energie Karlovy Vary s.r.o.

Jméno Funkce E-mail
Daniel Tobolka jednatel HC Energie tobolka@hokejkv.cz
Ladislav Trubač prezident HC Energie
ladislav.trubac@seznam.cz

Vlastnická struktura HC Energie Karlovy Vary s.r.o.

Vlastník Podíl
Dušan Šenkypl 43%
Město Karlovy Vary 40%
Hockey Club Karlovy Vary 10%
Daniel Tobolka 7%