HC Energie Karlovy Vary

Aktuální podmínky pro vstup na extraligová utkání - akt. 26.12.2021

Nouzový stav v České republice oficiálně skončil v o půlnoci 26. prosince, i nadále však platí některá opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví. Na sportovní utkání je tak stále umožněn vstup pouze 1000 fanouškům.

Z nařízení vlády je extraligovým klubům umožněno využít ze své kapacity pouze 1000 míst. Na domácí utkání HC Energie, která budou odehrána během nouzového stavu, bude umožněn vstup pouze permanentkářům a reklamním partnerům, kteří jsou držiteli sponzorských karet a také fanouškům, kteří již dříve zakoupili vstupenky v předprodeji.

S ohledem na aktuální vývoj situace sledujte prosím i nadále pozorně náš klubový web a sociální sítě, na kterých Vás budeme o nejdůležitějších změnách informovat.

Bezpečnostní a hygienické podmínky vstupu

Na utkání je povolen vstup fanouškům, kteří jsou:
a) osoba s dokončeným očkováním
• osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19

b) osoba s nedokončeným očkováním
• pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem

c) osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19
• osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní

d) osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
• osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Před vstupem do KV Areny je nutné prokázat se jedním z výše uvedených dokladů, a to buď v elektronické nebo písemné podobě, využít lze i certifikátu v aplikaci Tečka. S ohledem na kontroly u vstupu prosíme všechny fanoušky, aby dorazili na utkání s časovým předstihem a s již připraveným dokladem o bezinfekčnosti.

Na utkání mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Po vstupu do KV Areny je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem třídy FFP2/KN95.

Výjimku z výše uvedených pravidel mají děti mladší 12 let.

Z výše uvedených důvodů musíme všechny návštěvníky upozornit, že vstup na utkání může klub v důsledku nového opatření dovolit pouze těm návštěvníkům, kteří prokáží, že splňují jednu z výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si návštěvníky zdvořile informovat, že nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Úplné znění opatření naleznete ZDE. S ohledem na neustálý vývoj doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k změnám v podmínkách pro vstup na sportovní utkání.